معرفی مرکز

خدمات مرکز مشاوره :

در حال حاضر خدمات زیر در دفتر مشاوره دانشجویی ارائه می گردد .

  • برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی
  • - برگزاری کارگاههای آموزشی
  • برگزاری سمینار های آموزشی
  • ارائه خدمات مشاوره در خوابگاهها
  • چاپ و نشر بروشورهای آموزشی
  • ارائه تست های روانشناسی