برنامه زمانبندی

بسمه تعالی

برنامه فعالیت دفتر مشاوره

96-95

 

 

نام مشاور

ساعات مشاوره

 

یکشنبه

 

خانم اسفندیار

14-16و 13- 9 

 

دوشنبه

 

خانم اسفندیار

14-16و 13- 9 

 

سه شنبه

 

خانم اسفندیار

14-16و 13- 9 

 

چهار شنبه

 

خانم دکتر خوئینی

خانم ارجمند وکیل آباد

 

15:10-17:10و12:50-10:45

 17  -14

 

پنج شنبه

خانم دکتر خوئینی

خانم ارجمند وکیل آباد

9-13

13-16