تخفیف دانشجویی

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان ممتاز شامل تخفیف دانشجویی

تخفیف دانشجویان ممتاز علمی توسط قسمت آموزش واحد امکان پذیر می باشد .

لذا ازدریافت فرم تخفیف خوداری نموده و به صورت حضوری به واحد آموزش ( ثبت نام و پذیرش ) مراجعه گردد . 

با تشکر

معاونت فرهنگی دانشجویی واحد فیروزکوه