اطلاعیه

بسمه تعالی

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

جهت دریافت تخفیف شهریه  دانشجویی لطفاً مدارک مربوطه را تا پایان اردیبهشت ماه نود و هفت به امور دانشجویی واقع در ساختمان اداری یک تحویل نمایید .

(لازم به ذکر است بعد از مهلت مقرر هیچگونه درخواستی پذیرفته نخواهدشد)

توجه : برابر بخشنامه به دانشجویانی که در ترم گذشته مشروط باشند تخفیف تعلق نمی گیرد .

امور دانشجویی واحد

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

بسمه تعالی

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

جهت دریافت تخفیف شهریه چند دانشجویی لطفاً مدارک ذیل را به امور دانشجویی  تحویل نمایید.

(لازم به ذکر است بعد از مهلت مقرر هیچگونه درخواستی پذیرفته نخواهدشد)

1 – رونوشت صفحه اول و دوم شناسنامه(صفحه مربوط به مشخصات همسر) هر دو دانشجو همراه با ارائه اصل شناسنامه

2 – اصل گواهی اشتغال به تحصیل نیمسال  دوم نود و هفت

توجه : برابر بخشنامه به دانشجویانی که در ترم گذشته مشروط باشند تخفیف تعلق نمی گیرد .

امور دانشجویی واحد