اعضاء دانشجویی

جهت تماس با شماره های داخلی واحد لطفا"با شماره های زیر تماس حاصل نموده و شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید .
ضمنا" خواهشمند است در صورت شماره گیری و عدم پاسخ دهی از تماس با قسمتهای غیر مرتبط جدا" خوداری فرمایید.با تشکر
76448051-4       76444091-3      76442868    76443868     
 
 
arror.gif امور دانشجویی
1474556107-ehsan-komandi.jpg
احسان کمندی
مدیر امور دانشجویی
تلفن:    ----------
داخلی :      215
محل استقرار:     ساختمان اداری شماره 1 - طبقه همکف
arror.gifخوابگاه برادران و سرویس ایاب و ذهاب
%D8%B9%D8%B1%D8%A8%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A.jpg
یحیی عرب جوادی
کارشناس امور دانشجویی
تلفن:    ---------
داخلی :      216
محل استقرار:     ساختمان اداری شماره  1 -  همکف
arror.gifخوابگاه برادران و سرویس ایاب و ذهاب
 
%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1.jpg
 یونس اسفندیار
کارشناس خوابگاه برادران و سرویس ایاب و ذهاب
تلفن:    ------------
 داخلی :    216
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 1  - همکف
arror.gifامور دانشجویی
img1.jpg
علی اصغر محمودی
کارشناسی مشمولین
تلفن:      ----------
داخلی:    206
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 1  - همکف
arror.gifاداره فارغ التحصیلان
norbakhsh-darvishi.jpg
 نوربخش درویش متولی
رئیس اداره فارغ التحصیلان
FAX  :     76400836
داخلی:      204
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره -   طبقه همکف
arror.gifاداره فارغ التحصیلان
meisam-shariatzadeh.jpg
میثم شریعت زاده
کارشناس
FAX  :     76400836
داخلی:      204
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره -   طبقه همکف
arror.gifاداره فارغ التحصیلان
7zo5xHAZeK.jpg
حوا وهاب زاده
کارشناس امور فارغ التحصیلان
FAX  :     76400836
داخلی:      204
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره -   طبقه همکف
arror.gifاداره فارغ التحصیلان
7zo5xHAZeK.jpg
زینب خسروانی
کارشناس امور فارغ التحصیلان
FAX  :     76400836
داخلی:      204
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره -   طبقه همکف
arror.gifاداره فارغ التحصیلان
7zo5xHAZeK.jpg
ساره کیاراد
کارشناس امور فارغ التحصیلان
FAX  :     76400836
داخلی:      204
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره -   طبقه همکف
arror.gifاداره خوابگاهها
7zo5xHAZeK.jpg
فاطمه ایلکا
مسئول خوابگاه خواهران
تلفن:    76400934  
داخلی   :     339 
محل استقرار:    ساختمان خوابگاه
arror.gifاداره خوابگاهها
7zo5xHAZeK.jpg
زهرا جورسرا
مسئول خوابگاه خواهران
تلفن:    76400934  
داخلی   :     339 
محل استقرار:    ساختمان خوابگاه
arror.gifامور دانشجویی
7zo5xHAZeK.jpg
سارا اسفندیار
مسئول مشاوره دانشجویی و تخفیف دانشجویی
تلفن:     --------
داخلی : 273
محل استقرار:    دانشکده علوم انسانی -طبقه دوم
arror.gifامور مشمولین
davood-kia.jpg
داوود کیا
کارشناس اداره مشمولین
تلفن:     ----------
داخلی:203   
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 1-طبقه اول
arror.gifاداره خوابگاه
7zo5xHAZeK.jpg
منیره بابا زاده
امور خوابگاه
تلفن:    -------- 
داخلی   :     ------------
محل استقرار:   ساختمان خوابگاه
arror.gifاداره خوابگاه
7zo5xHAZeK.jpg
منیژه درویش متولی
امور خوابگاه
تلفن:    -------- 
داخلی   :     ------------
محل استقرار:   ساختمان خوابگاه
 
arror.gif آشپزخونه
img1.jpg
 محمد رضا عرب
آشپز
تلفن:    ---------- 
داخلی :    ----
محل استقرار:    ساختمان سلف-آشپزخانه
arror.gifاداره تغذیه
farhad-khomedeh.jpg
 فرهاد خمده
آشپز
تلفن:    ------- 
داخلی   :     -------
محل استقرار:    ساختمان سلف-آشپزخانه
arror.gifاداره تغذیه
img196.jpg
 عباس بنار
آشپز
تلفن:    ------- 
داخلی   :     -------
محل استقرار:    ساختمان سلف-آشپزخانه
arror.gifاداره تغذیه
ali-kelich.jpg
 علی کلیچ
آشپز
تلفن:    ------- 
داخلی   :     -------
محل استقرار:    ساختمان سلف-آشپزخانه